Left Alışverişe Devam
Siparişiniz

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

Türkiye'nin Her Yerine Ücretsiz Kargo ve Paketinize Özel Hediye Avantajlarıyla...

KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla  https://www.miskanber.com (“İnternet Sitesi”) sahibi Miskanber Mağazacılık Kozmetik Limited Şirketi (“MİSKANBER”) tarafından hazırlanmış olup, kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl ve neye dayanarak toplandığı, nasıl işlendiği, hangi kişilere hangi amaçlarla aktarıldığı ve bunlara ilişkin haklarınızın neler olduğu hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla MİSKANBER tarafından; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, işbu metinde açıklanan amaç ve kapsamda işlenmekte ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Veri sorumlusuna ait bilgiler şunlardır: 

Ticari Unvan: Miskanber Mağazacılık Kozmetik Limited Şirketi

Adres: Kazım Özalp Mah. Kırçiçeği Sk. No: 7 İç Kapı No:1 Çankaya / Ankara

E-posta: info@haker.com.tr

Mersis No: 0622219748800001

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ

Aşağıda detaylı olarak süreç bazlı işleme faaliyetleri belirtilen kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, İnternet üzerinden kullanıcıların (“Alıcı”) otomatik yöntemlerle elektronik olarak toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen ve aşağıda tüm süreçler için detaylandırılmış kişisel verileriniz, yalnızca Kanunun 5’inci maddesinin (c) bendinde belirtildiği Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kurulması ve Sözleşme gereğince Hizmetlerin ifasıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle Sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 1. KİŞİ GRUBU ÖZELİNDE TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Her ilgili kişi grubu özelinde topladığımız kişisel verileri aşağıda bulabilirsiniz. Birden fazla grup altındaki kişisel verilerinizin işlenebileceğini lütfen unutmayınız.

İlgili Kişi Grubu

                                       Kişisel Veriler

İnternet Sitesi Ziyaretçisi

●        İnternet sitemizin nasıl kullanıldığı (örneğin ziyaret edilen sayfalar, ziyaret süresi, tarihi ve saati, internet sitesiyle etkileşimler)

●        Ziyarete ilişkin teknik bilgiler (örneğin IP adresi ve çerez verileri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar, cihaz kimliği, ağ bağlantı tipi, tarayıcı, dil ve işletim sistemi gibi kullanılan cihaza ilişkin bilgiler)

●        Erişim sağladığınız şehir veya ülke gibi bölge düzeyinde konum bilgisi (IP adresi veya cihazın dil tercihi gibi teknik bilgilerden çıkarım yapılmaktadır)

İnternet Sitesi Üyesi

●        Ad, soyad, e-posta adresi, adres bilgisi, T.C. kimlik numarasından oluşan kimlik ve iletişim bilgileri

E-posta Liste üyesi

●        E-posta adresi

●        E-postalarıyla etkileşimler (örneğin e-postanın açılıp açılmadığı, tıklanan bağlantılar, tıklama sonrası internet sitesinin nasıl kullanıldığı)

Alışveriş yapan üye veya ziyaretçi

●        Telefon numarası, posta adresi dahil iletişim bilgileri

●        Sipariş detayları ve faturadaki bilgiler dahil müşteri işlem bilgileri ve finansal bilgiler

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA ŞEKLİ

Kişisel verilerinizi;

 • İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla,
 • İnternet sitemizdeki bülten, üyelik, değerlendirme, soru sorma, iletişim gibi formları doldurmanız halinde,
 • Bülten e-postalarımızı okumanız sırasında,
 • Herhangi bir şekilde bizimle iletişime geçmeniz halinde bu iletişim kanalı üzerinden, elde ederiz.
 1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Bunun yanında tarafınıza elektronik ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik MİSKANBER tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir.

Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız (İnternet Sitesi’nin altyapısını sunan platform ve kargo hizmet sağlayıcı dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere), ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi,

amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI VE İMHASI

MİSKANBER, Kanunun 12’nci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve/veya yaptırmaktadır.

MİSKANBER, Kanunun 12’nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

MİSKANBER, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler MİSKANBER’in o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak İnternet Sitesi ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla İnternet Sitesi’nde gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

MİSKANBER’e  ait Miskanber Gizlilik ve Çerez Politası için tıklayınız.  

 1. KULLANICILARIMIZIN VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ SIFATIYLA SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, Kanunun 11’inci maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda  İnternet Sitesi üzerinden kişisel verileri işlenen veri sahibi ilgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

-     Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-     Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-     Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-     Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

-     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun 28’inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahibi ilgili kişiler bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

-     Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

-     Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

-     Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi,

-     Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunun 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

-     Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

-     Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

-     Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

-     Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. İLGİLİ KİŞİ/VERİ SAHİBİ BAŞVURULARI

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitesi üzerinden MİSKANBER’e iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname başvuru evrakı ile birlikte MİSKANBER’e sunulmalıdır.

MİSKANBER’e iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MİSKANBER tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

MİSKANBER, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına başvuru sahibi ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, başvuru sahibi ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. MİSKANBER aşağıda yer alan hallerde başvuru sahibi ilgili kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

-     Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

-     Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

-     Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

-     Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

-     Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

-     Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

-     Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

-     Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. · Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

-     Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

-     Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,

Kişisel veri sahibi Kanunun 14’üncü maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; MİSKANBER’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

MİSKANBER’in işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu aydınlatma metni 01/02/2023 tarihli olup, MİSKANBER tarafından kısmen veya tamamen güncellenmesi halinde yürürlük tarihi itibariyle İnternet Sitesi aracılığı ile yayımlanarak ilgili kişi kullanıcıların erişimine sunulacaktır.