Left Alışverişe Devam
Siparişiniz

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.

Türkiye'nin Her Yerine Ücretsiz Kargo ve Paketinize Özel Hediye Avantajlarıyla...

Çerez Politikası

 

Bu Gizlilik ve Çerez Politikası, https://www.miskanber.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) sahibi Miskanber Mağazacılık Kozmetik Limited Şirketi (“MİSKANBER”) tarafından, İnternet Sitesi üzerinden kullanıcıların/üyelerin/ziyaretçilerin (“Veri Sahibi”) verilerinin işlenmesine ilişkin koşul ve şartlar hakkında ve İnternet Sitesi’nde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında bilgi vermek için sizlere sunulmuştur.

 Veri Koruma İlkeleri

MİSKANBER “veri sorumlusu” sıfatını haiz olduğu veri işleme faaliyetlerinde veri koruma ilkelerine uymaktadır. Söz konusu ilkeler uyarınca kişisel veriler özetle;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmeli,
 • Sınırlı amaçlar dahilinde işlenmeli ve bu amaçlara uygun olmayan herhangi bir şekilde işlenmemeli,
 • İşlendikleri amaca uygun, ilgili ve ölçülü olmalı,
 • Doğru ve güncel olmalı,
 • İşlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeli,
 • Kanun uyarınca ilgili kişilere tanınan haklar çerçevesinde işlenmeli,
 • Güvenli bir şekilde tutulmalı, ve
 • Uygun güvenlik düzeyine sahip olmayan diğer ülkelere aktarılmamalıdır.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelmektedir?

“Kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Veri koruma ilkeleri, otomatik yollarla (örneğin, veritabanında) işlenen veriler veya fiziki dosyalama sisteminde tutulan veriler (örneğin, kayıtlı personel dosyaları) dahil olmak üzere her türlü kişisel veriye uygulanmaktadır.

 Kişisel veriler, “özel nitelikli (hassas) kişisel veriler” olarak anılan bir alt kategoriye sahiptir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri hassas kişisel veridir.

 “Veri işleme”, kişisel verilerin elde edilmesi, muhafaza edilmesi, yeniden elde edilmesi, kullanılması, paylaşılması ve yok edilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

 MİSKANBER, işbu Politika’nın içeriğinde yer alan veri koruma ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmekte ve veri korumaya ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Hangi Verileri İşliyoruz?

MİSKANBER’in işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi. Ayrıca eklemeniz halinde cinsiyet, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriniz işlenecektir.
 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, MİSKANBER hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, MİSKANBER ile iletişime geçme nedenleriniz, İnternet Sitesi üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: üyelik halinde kullanıcı giriş bilgileri, parola bilgileri
 • İletişim Bilgisi: Açık rızanıza istinaden temin edilen e-posta adresi ve telefon numarasından oluşan kişisel verileriniz pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında gelişmelerimizden, kampanyalarımızdan haberdar olmanızı sağlamak amacıyla işlenecektir,
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: İnternet Sitesi üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile İnternet Sitesinde paylaştığınız yorumlarınız
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi verileriniz Kanunun 5’nci maddesinin 2’nci fıkrasında düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve açık rızanıza dayanılarak işlenilecektir.

 Veri Kullanım Amacı

MİSKANBER ile paylaştığınız kişisel verileriniz, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, İnternet Sitesi üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, MİSKANBER’in sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, MİSKANBER ve MİSKANBER  ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

MİSKANBER ayrıca, Kanunun 5’inci ve 8’inci maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile MİSKANBER arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • MİSKANBER’ in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MİSKANBER’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 Yukarıda da belirtildiği üzere MİSKANBER, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere İnternet Sitesinin Veri Sahibinin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası İnternet Sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, İnternet Sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilerinize Kimler Erişebilir?

MİSKANBER, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede iş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.


MİSKANBER, işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.


Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde MİSKANBER’ in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin MİSKANBER tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde İnternet Sitesi işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Verileri Saklama Süresi

MİSKANBER ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve MİSKANBER’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz MİSKANBER ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin Güvenliği Saglanması

MİSKANBER, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.


MİSKANBER ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, MİSKANBER uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Kredi Kartı Güvenliği

İnternet sitemiz üzerinden kredi ve banka kartı ile yaptığınız ödeme işlemlerini Iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (IYZİCO) araclığı ile sağlamaktayız. Iyzico ile gerçekleştirdiğiniz ödemelerinizde kart ve şifre bilgileriniz firmamız tarafından hiçbir şekilde görüntülenmez, saklanmaz ve işlenmez.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler (Cookies), İnternet Sitesini ziyaret ettiniz sırada tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Çerezler yoluyla internet sitesi ile etkileşimine dair birtakım bilgiler edinmek mümkündür. İnternet Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları İnternet Sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sunulan hizmetleri geliştirmek, İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve MİSKANBER

’ in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır.

Çerezler Yoluyla Kişisel Veriler Hangi Amaca ve Hukuki Sebebe Dayanarak İşlenmektedir?

İnternet Sitesi üzerinden toplanan çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz, İnternet Sitesinden en verimli şekilde faydalanılması, kullanıcı deneyimin geliştirebilmesi ve ziyaretçi ile kullanıcı kayıtlarının oluşturulması amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. Bu kişisel verilere ilişkin işleme ve aktarım faaliyetlerine dair detaylı bilgilendirme aşağıda sunulmuştur.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerez Türleri Nelerdir?

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesini aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitesi tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri Nelerdir?

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile İnternet Sitesinin çalışmasının sağlanmakta, İnternet Sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak İnternet Sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin İnternet Sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

İnternet Sitesinde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde İnternet Sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. İnternet Sitesi, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz. İşleme süresi son güncellemeden itibaren 2 yıldır.

Adobe Omniture: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde İnternet Sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. İşleme süresi çerezin ilk kurulumdan itibaren 5 yıl, 3 yıl ve 1 aydır.

Oturum Çerezi: Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İşleme süresi ilk kurulumundan itibaren 82 yıldır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Kişiselleştirme Çerezleri (Dil): Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsızdır, tarayıcıdan ayar/silme yapılana kadar bilgisayarda kalır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür. Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştirdiği) ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğu, kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

 

ÇEREZ SAĞLAYICI

İSİM

AÇIKLAMA, SÜRE ve TERCİHLER

Shopify

_ab

Yönetici erişimi ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 2 yıl

Shopify

_secure_session_id

Çok adımlı ödeme sürecinde bir kullanıcının oturumunu takip etmek ve sipariş, ödeme ve gönderim ayrıntılarını birbirine bağlı tutmak için kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 24 saat

 Shopify

_shopify_m

Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

_shopify_tm

Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 30 dakika

Shopify

_shopify_tw

Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

_storefront_u

Müşteri hesap bilgilerinin güncellenmesini kolaylaştırmak için kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 1 dakika

Shopify

_cmp_a

Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 1 gün

Shopify

c

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

cart

Alışveriş sepeti ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

cart_currency

Yeni sepetlerin son ödeme ile aynı para biriminde olmasını sağlamak için bir ödeme tamamlandıktan sonra ayarlayın.

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

cart_sig

Sepet içeriğinin karması. Sepetin bütünlüğünü doğrulamak ve bazı sepet işlemlerinin performansını sağlamak için kullanılır

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta.

Shopify

cart_ts

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

cart_ver

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

checkout

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 4 hafta

Shopify

checkout_token

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

dynamic_checkout

_shown_on_cart

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 30 dakika

Shopify

keep_alive

Alıcı yerelleştirmesi ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

master_device_id

Satıcı girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.

Herhangi bir veri işlenmemektedir

Maksimum Tutulan Süre: 2 yıl

Shopify

previous_step

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

remember_me

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

secure_customer_sig

Mağazada üye olarak olarak oturum açtıktan sonra, tekrar oturum açmalarına gerek kalmaması için bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

shopify_pay

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

shopify_pay_redirect

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 saat, 3 hafta veya 1 yıl

Shopify

source_name

Uyumlu bir mobil uygulama içinden bir mağazayı görüntülerken özel ödeme davranışı sağlamak için mobil uygulamalarla birlikte kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

storefront_digest

Vitrin parolasının bir özetini depolar ve satıcıların, parola korumalıyken vitrinlerini önizlemesine olanak tanır.

Maksimum Tutulan Süre: 2 yıl

Shopify

tracked_start_checkout

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

checkout_session_lookup

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 3 hafta

Shopify

checkout_session_

token_<<token>>

Ödeme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 3 hafta

Shopify

identity-state

Müşteri kimlik doğrulaması ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 24 saat

Shopify

identity-state-<<token>>

Müşteri kimlik doğrulaması ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 24 saat

Shopify

identity_customer_

account_number

Müşteri kimlik doğrulaması ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 12 hafta

Shopify

_landing_page

Ana sayfanın raporlama takibi için kullanılır

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

_orig_referrer

Ana sayfanın raporlama takibi için kullanılır

Maksimum Tutulan Süre: 2 hafta

Shopify

_s

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 30 dakika

Shopify

_shopify_d

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

_shopify_fs

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 30 dakika

Shopify

_shopify_s

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 30 dakika

Shopify

_shopify_sa_p

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 30 dakika

Shopify

_shopify_sa_t

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 30 dakika

Shopify

_shopify_y

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

_y

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

_shopify_evids

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

_shopify_ga

Shopify ve Google analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

_shopify_id

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

_shopify_uniq

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

*_assignment

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

ab_test_*

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

cart_sig

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

ki_r

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

ki_t

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

Customer_auth_provider

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

Customer_auth_session

_created_at

Shopify analitikleri için kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: Oturum süresince

Shopify

_Brochure_session

Sitede gezinme ile bağlantılı olarak kullanılır.

Shopify

checkout

shop.app ile ödeme olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 3 hafta

Shopify

signed_in

Üye girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Shopify

user

Üye girişi ile bağlantılı olarak kullanılır.

Maksimum Tutulan Süre: 1 yıl

Cloudflare

 

Shopify, uç yönlendirme için Hizmet olarak Cloudflare Network'ü kullanır.

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Alexa Metrics

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Alexa Metrics kullanıyoruz.

https://www.alexa.com/help/privacy

Bizible

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Bizible'ı kullanıyoruz.

https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Bugsnag

 

Web sitelerimizle ilgili sorunları gidermemize ve düzeltmemize yardımcı olması için Bugsnag'ı kullanıyoruz.

https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/

Chartbeat

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Chartbeat kullanıyoruz.

https://chartbeat.com/privacy/

Crazy Egg

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Crazy Egg kullanıyoruz.

https://www.crazyegg.com/privacy

Datadog RUM

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Datadog RUM kullanıyoruz.

https://www.datadoghq.com/legal/privacy/

DC Analytics

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için DC Analytics kullanıyoruz.

https://dcanalytics.dcmn.com/privacy-policy

Facebook Pixel

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Facebook Pikselini kullanıyoruz.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Fullstory

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Fullstory kullanıyoruz.

https://www.fullstory.com/legal/privacy/

Google Analytics

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Google Analytics'i kullanıyoruz.

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

 

Analitik tedarikçi firmalarını yönetmeye yardımcı olması için Google Tag Manager kullanıyoruz.

https://policies.google.com/privacy

Hotjar

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Hotjar kullanıyoruz.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

iSpot

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmeye yardımcı olması için iSpot kullanıyoruz.

https://www.ispot.tv/terms-of-service

KissInsights

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için KissInsights kullanıyoruz.

https://signin.kissmetrics.com/privacy/

Linkedin Insight Tag

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için LinkedIn Insight Tag kullanıyoruz.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

New Relic

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için New Relic kullanıyoruz.

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Optimizely

 

Optimizely'yi web sitelerimizdeki iyileştirmeleri veya değişiklikleri test etmemize yardımcı olması için kullanıyoruz.

https://www.optimizely.com/privacy/

Pinterest Analytics

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Pinterest Analytics'i kullanıyoruz.

https://policy.pinterest.com/privacy-policy

Segment

 

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Segment kullanıyoruz.

https://segment.com/legal/privacy/

Snapchat

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Snapchat kullanıyoruz.

https://snap.com/privacy/privacy-policy

Taboola

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Taboola kullanıyoruz.

https://www.taboola.com/policies/privacy-policy

Tealium

 

Tealium'u analiz sağlayıcılarını yönetmeye yardımcı olması için kullanıyoruz.

https://tealium.com/privacy/

TikTok

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için TikTok kullanıyoruz.

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

Twitter

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Twitter'ı kullanıyoruz.

https://twitter.com/en/privacy

Yelp Audience Platform

 

Kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçmek için Yelp kullanıyoruz.

https://terms.yelp.com/privacy/en_us/20200101_en_us/

Microsoft Advertising

 

Web sitelerimizi ziyaret eden bireylere hedefli reklamlar sunmak için Microsoft Advertising'i kullanıyoruz.

https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement

Drift

 

Drift'i, müşteriler web sitelerimizi ziyaret ettiklerinde sohbet odaklı pazarlama konusunda bize yardımcı olması için kullanıyoruz.

https://www.drift.com/privacy-policy/

 

Facebook Custom Audiences

 

Web sitelerimizi ziyaret eden bireylere hedefli reklamlar sunmak için Facebook Custom Audiences kullanıyoruz.

https://www.facebook.com/policy.php

Google

 

Web sitelerimizi ziyaret eden bireylere hedefli reklamlar sunmak için Google Reklamlarını kullanıyoruz.

https://policies.google.com/privacy

Hubspot

 

Hubspot'u müşterilerimizle ilişkilerimizi yönetmek için kullanıyoruz.

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Intercom

 

Intercom'u müşterilerimizle ilişkilerimizi yönetmek için kullanıyoruz.

https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy

Marketo

 

Müşterilerimizle ilişkilerimizi yönetmek için Marketo'yu kullanıyoruz.

https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Outbrain

 

Outbrain'i web sitelerimizi ziyaret eden bireylere hedefli reklamlar sunmak için kullanıyoruz.

https://www.outbrain.com/privacy

Quora

 

Web sitelerimizi ziyaret eden bireylere hedefli reklamlar sunmak için Quora'yı kullanıyoruz.

https://www.quora.com/about/privacy

 

Reddit

 

Web sitelerimizi ziyaret eden bireylere hedefli reklamlar sunmak için Reddit Reklamlarını kullanıyoruz.

https://www.reddit.com/help/privacypolicy

SourceKnowledge

 

SourceKnowledge'ı web sitelerimizi ziyaret eden kişilere hedefli reklamlar sunmak için kullanıyoruz.

http://www.sourceknowledge.com/privacy

Yahoo Japan Ads

 

Web sitelerimizi ziyaret eden bireylere hedefli reklamlar sunmak için Yahoo Japan Ads kullanıyoruz.

https://about.yahoo.co.jp/common/terms/

Disqus

 

Disqus'u web sitelerimizdeki gönderilere yorum yapma yeteneği sağlamak için kullanıyoruz.

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Connect

 

Facebook Connect'i, web sitemizi ziyaret edenlerin Facebook'un sosyal medya platformu aracılığıyla içerikle etkileşime girmesine ve içerik paylaşmasına izin vermek için kullanıyoruz.

https://www.facebook.com/policy.php

Gravatar

 

Web sitelerimizi ziyaret edenlerin avatar oluşturmasına izin vermek için Gravatar'ı kullanıyoruz.

https://en.gravatar.com/site/privacy

Twitter

 

Twitter'ı, web sitemizi ziyaret edenlerin Twitter'ın sosyal medya platformu aracılığıyla etkileşime girmesine ve içerik paylaşmasına izin vermek için kullanıyoruz.

https://twitter.com/en/privacy

Wistia

 

Video içeriğini görüntülemek için Wistia kullanıyoruz.

https://wistia.com/privacy

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun kapsamında ilgili kişi olarak, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınıza dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak MİSKANBER’e iletebilirsiniz.

Bu Gizlilik ve Çerez Politikası (“01/02/2023”) tarihinde güncellenmiş olup, MİSKANBER tarafından İnternet Sitesi aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, yenilenmiş metin yine İnternet Sitesinde yayınlanacaktır.